2005-12-29

سياه

زمين سرد و سما سرد و سياه است
هجوم آبي دريا سياه است
دلم داغ و سرم داغ و تنم داغ
اميد روشن فردا سياه است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home