2005-12-31

سرما

دخترم.
هوا خيلي سرد شده.
مواظب خودت باش. سرما نخوري ها!
بعدش نمي‌توني درس بخوني، از دوستات عقب مي‌افتي؛ امتحانت بد مي‌شه.
شبا زود برگرد خونه، قبل از غروب برگرد تا هوا خيلي سرد نشده.
اگه اتاقت سرده يه بخاري برقي هم بگير؛ لباس هم خوب بپوش.
آفرين بابايي.
بوس.باي

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home