2006-04-30

روزگار

روزگار ديگري در پيش است:
رفتني‌ها رفته‌اند،
شکستني‌ها شکسته‌اند؛
و سکوت خلوت گوش فلک را كر کرده‌است.

"پايان"؛ تو چقدر بلندي!
کاش هميشه جاودانه‌ات را با امتداد خاطره‌ها پيوند نمي‌زدي!

1 Comments:

Anonymous پرد?س said...

سلام...
?خ آب م? شود
در روح من در اند?شه ها?م...
بهار حضور تو است... بودن توست...
مارگوت ب?کل...

5/07/2006 9:09 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home