2006-06-20

فرياد

ز دست ديده و دل و هر دو فرياد

يا رب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم
رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي

_________
روحت شاد پدر

2 Comments:

Anonymous آرمان said...

سلام دوست عز?ز آرمان هستم در مورد هواپ?ما? صاعقه پرس?ده بود?د که بطور خصوص? با?د عرض کنم که جنگنده صاعقه ه?چ?ک از قطعاتش ساخت داخل نم? باشد و در واقع م? توان گفت ?ک منتاژ و کپ? ناش?انه و ناقص است که ا?ن جنگنده را در عمل غ?ر واقع? ساخته است ام?دوارم که قانع شده باش?د.

10/14/2006 8:55 PM  
Blogger سیروس میرزایی said...

درود بر شما هم رزم عز?ز با?د ?ک ?ک دو سه د?گر? زد و عمل کرد

10/14/2006 9:34 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home