2011-03-01

قبله

بالا می‌ری، پایین میای؛
بحث می‌کنی، جنجال می‌کنی، داد می‌زنی، دعوا می‌کنی!

چرا اون؟ چرا من نه؟

من که سابقه بیشتری دارم؛ توان بیشتری دارم؛ مهارت بیشتری دارم.
منی که از اول پای همه چیز ایستادم، از جون و از دل مایه گذاشتم. چرا من نه؟

چه کار به این کارها داری.
تو فقط ببین مقصد کجاست؛
و مسیر رو پیدا کن!
مسجدی در مسیر جنوب، نماز صبح

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home