2008-03-27

پرسش

من همين يكنفس از جرعه جامم باقيست...
آخرين جرعه اين جام تهي را تو بنوش...
تو بنوش...
تو بنوش.

از ده آوریل 2006 تا امروز خیلی راه است.
بیا این جرعه را با هم تقسیم کنیم.
من
و
تو
.