2006-06-20

فرياد

ز دست ديده و دل و هر دو فرياد

يا رب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم
رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي

_________
روحت شاد پدر