2005-12-31

سرما

دخترم.
هوا خيلي سرد شده.
مواظب خودت باش. سرما نخوري ها!
بعدش نمي‌توني درس بخوني، از دوستات عقب مي‌افتي؛ امتحانت بد مي‌شه.
شبا زود برگرد خونه، قبل از غروب برگرد تا هوا خيلي سرد نشده.
اگه اتاقت سرده يه بخاري برقي هم بگير؛ لباس هم خوب بپوش.
آفرين بابايي.
بوس.باي

2005-12-30

ستاره

من هم ديگه ستاره ندارم.
نه؛
من هيچ وقت ستاره نداشتم.
من ستاره نداشتم و ندارم.
من اصلاً آسمون ندارم كه ستاره داشته باشم.

به قول علي:
هي! آسمون

2005-12-29

سياه

زمين سرد و سما سرد و سياه است
هجوم آبي دريا سياه است
دلم داغ و سرم داغ و تنم داغ
اميد روشن فردا سياه است