2008-04-03

....

با همه بي سر و سامانيم
باز به دنبال پريشانيم
خسته ام از گنگي اين سرنوشت
منتظرم تا تو بميرانيم
....